Privacyregelement

Inleiding

Ik vind het belangrijk dat de privacy van mijn patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij mij (uw behandelaar). Ook kunt u een e-mail sturen naar info@vannoordennelogopedie of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 06 425 92 143

Artikel 1          Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens
de gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk
vanNoordenne Logopedie, verwerkingsverantwoordelijke

Patiënt
een patiënt van de praktijk

Verwerking
een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,  verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,  afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)                          

Artikel 2          Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de logopedist die betrekking hebben op patiëntenzorg en nakoming van de behandelovereenkomst.

Artikel 3          Doelen

De logopedist kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • het verlenen van logopedische zorg;
 • het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;
 • ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
 • wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4          De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 2. Als zorgaanbieder is de logopedist wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. De logopedist zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Als de logopedist uw gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. De logopedist zal in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk/praktijkhouder een overeenkomst heeft controleert of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De logopedist is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5          Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam
 • adres/contactgegevens
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • medische gegevens
 • naam huisarts/andere zorgverleners
 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

Artikel 6          Rechten

 1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. De logopedist informeert u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. De logopedist met, in het bijzonder uw behandelend logopedist, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.
 2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. De logopedist nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij de logopedist u vraagt zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. De logopedist zal eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. De logopedist vraagt u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doet de logopedist dat gemotiveerd.
 5. U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. De logopedist verzoekt u om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;
 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7          Bewaartermijn

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8          Geheimhouding

De logopedist gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat de logopedist de gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook legt de logopedist een geheimhoudingsverplichting op aan de (eventuele) medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 • er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
 • de logopedist daartoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9          Informatiebeveiliging

De logopedist neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Artikel 10         Verantwoordelijke gegevensbescherming

 1. De praktijk heeft een Verantwoordelijke Gegevensbescherming benoemd.
 2. De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is daarbij de eerste aanspreekspersoon.

Artikel 11         Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. De logopedist zal u in dat geval via de website, www.vannoordennelogopedie.nl, informeren.

Artikel 12         Klachten

Hoewel de logopedist al het nodige doet om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar. Deze is te bereiken op 06 425 92 143 of per e-mail info@vannoordennelogopedie.nl

Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Clementine van Noordenne, praktijkhouder. Adres Rooseveltlaan 1A, 4571 HT, Axel.

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Versie d.d. 01-06-2018

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. vanNoordenne logopedie kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. vanNoordenne logopedie raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

vanNoordenne logopedie maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van vanNoordenne logopedie of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google

Via de website van vanNoordenne logopedie worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. vanNoordenne logopedie gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. vanNoordenne logopedie gebruikt deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. vanNoordenne logopedie heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, vanNoordenne logopedie laat de IP-adressen anonimiseren en heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. vanNoordenne logopedie heeft geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kan vanNoordenne logopedie u herkennen bij een nieuw bezoek op haar website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kan vanNoordenne logopedie dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van de website van vanNoordenne logopedie kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kan vanNoordenne logopedie zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. vanNoordenne logopedie kan haar dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van haar bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

vanNoordenne logopedie behoudt haar het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.